x

Polityka Prywatności

Celem niniejszej polityki prywatności jest przekazanie informacji dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników serwisu internetowego defabryka.pl.
 
Informacje ogólne
Właścicielem serwisu internetowego defabryka.pl (dalej: Serwis) jest DUCHNICKA 3 sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (01-796) przy ul. Duchnickiej 3, NIP: 525-23-27-074, REGON: 140070414, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 0000226767, kapitał zakładowy  3.367.000,00 PLN.
 
Dane użytkowników Serwisu zgromadzone automatycznie są przetwarzane przez DUCHNICKA 3 sp. z o.o.z siedzibą w Warszawie (01-796) przy ul. Duchnickiej 3, która jest administratorem przekazanych danych osobowych w rozumieniu: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 2016.119.1) (RODO) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922 ze zm.).
 
Ochrona danych osobowych
Użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 
Dane osobowe przekazane przez użytkownika Serwisu przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 pkt a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 2016.119.1) (RODO) oraz na podstawie art. 23 ust. 1 ppkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016, poz. 922 ze zm.).

 Dane osobowe użytkownika Serwisu będą przechowywane do czasu odwołania przez użytkownika zgody na takie przetwarzanie.

 
Pliki cookies

Podczas wizyty w Serwisie system wykorzystywany przez administratora automatycznie pobiera: adres IP, który zapisuje w dziennikach logowania. Dane te są gromadzone wyłącznie dla potrzeb prowadzenia statystyki i są anonimowe. Oprócz adresu IP system pobiera dane z plików cookies.
 
Pliki cookies są to niewielkie pliki (w szczególności tekstowe) zapisywane w pamięci urządzenia użytkownika (tj. komputera, smartfonu, tabletu) m.in. w celu umożliwienia korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu. Dzięki tym plikom możliwe jest również zbieranie danych statystycznych Serwisu, co umożliwia jego rozwój w przyszłości. Pliki cookies nie zmieniają ustawień urządzenia i nie są w żaden sposób szkodliwe tak dla urządzenia jak i dla zainstalowanego na nim oprogramowania. Pliki cookies są możliwe do usunięcia oraz do zablokowania zgodnie z instrukcjami używanej przeglądarki internetowej.
 
Pliki cookies zapisywane przez system administratora dzielą się na:
Sesyjne –w celu zapisywania działań użytkownika w trakcie korzystania z Serwisu. Brak możliwości zapisania cookies sesyjnych nie wpływa na zmianę funkcjonalności Serwisu ale może częściowo utrudnić korzystanie z niektórych jego elementów. Plik cookies jest usuwany z pamięci podręcznej przeglądarki po zakończeniu wizyty w Serwisie (po opuszczeniu strony Serwisu lub zamknięcia przeglądarki).
 
Statystyczne –w celu zapisywania informacji o pierwszej/ostatniej wizycie w Serwisie, czasie trwania odwiedzin, przeglądanych podstronach, źródłach, z których użytkownik trafił na stronę Serwisu – są to m.in. pliki Google Inc. (szczegóły dotyczące tych plików znajdują się na stronie:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/gajs/cookie-usage.)
 
Blokada tych plików nie wpłynie na funkcjonowanie Serwisu. Czas przechowywania cookies jest wskazany pod ww. linkiem.
 
Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:

Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Safari: http://safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
 
Pliki cookies nie są wykorzystywane w celach identyfikacji tożsamości użytkowników.
 
Pozostałe dane
Obok plików Cookies i ruchu na stronie poprzez pliki Cookies, Serwis może również gromadzić dane zwyczajowo zbierane przez Administratora w ramach tzw. logów lub plików dziennika. Informacje zawarte w logach mogą obejmować m.in. adres IP, rodzaj platformy i przeglądarki internetowej, dostawcę Internetu. Dane te nie będą łączone z przekazanymi danymi osobowymi.
 
W ramach Serwisu mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych lub środków przekazu (radio, telewizja, reklama przestrzenna itp.). Takie źródła działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Administratora. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi należy się zapoznać. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.
 
Dane osobowe
Administrator dokłada wszelkich starań do zapewnienia skutecznej ochrony przetwarzanych danych osobowych. Dane osobowe przekazywane ze strony internetowej na serwer operatora zostały zabezpieczone szyfrowanym połączeniem SSL. Administrator przetwarzając dane osobowe stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z przepisami polskiego prawa majce na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu lub uszkodzeniu.

Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.
 
Bezpieczeństwo danych
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych Danych Osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 
Do szczególnych zagrożeń związanych z korzystaniem przez Użytkownika w Serwisu należy korzystanie z niego bez stosowania zabezpieczeń opisanych w dokumentacji przeglądarki internetowej telekomunikacyjnego urządzenia Użytkownika. Dotyczy to w szczególności mechanizmów rozszerzających możliwości przeglądarek o funkcje wykraczające poza standard HTML. W przypadku nieprawidłowej konfiguracji zabezpieczeń przeglądarki istnieje też możliwość przechwycenia danych przesyłanych z i do serwera www.
 
Dane kontaktowe
Kontakt z administratorem możliwy jest:
• za pomocą poczty elektronicznej, poprzez wysłanie korespondencji na adres: biuro@duchnicka.pl
• za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Duchnicka 3 sp. z o.o., Ul. Duchicka 3, 01-796 Warszawa
 
Ponadto użytkownik Serwisu maprawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących użytkownika narusza przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. UE.L. 2016.119.1) (RODO).
 
Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany będą publikowane na stronie internetowej Serwisu
 
Wszelkie treści oraz informacje zawarte w Serwisie są własnością Administratora i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 880 z późn. zm.) w zakresie wykorzystania, wyświetlania, kopiowania, przekazywania, rozpowszechniania, zmiany lub usuwania. Wszelkie działania we wskazanym zakresie, wymagają pisemnej zgody Administratora, w przeciwnym przypadku będą uznane za bezprawne i będą stanowiły naruszenie własności intelektualnej Administratora.

 

Kontynuując zgadasz się na politykę cookies. Więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close